BMWB/SBGE - Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer SBGE BMWB NL
HOME > Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De BMWB is de publiekrechtelijke rechtspersoon die instaat voor het saneren van het water in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onze competenties reiken echter veel verder.


Oprichting

De Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) is een naamloze vennootschap van publiek recht opgericht bij ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid. Haar opdrachten zijn bovendien gedetailleerd beschreven in de Beheersovereenkomst die de BMWB om de zes jaar (verlengbaar met één jaar) sluit met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Bevoegdheden van de BMWB

Onze opdrachten als overheidsdienst

Zoals bepaald in artikel 17, § 1, 5° en 6° van de ordonnantie in de versie die vandaag van kracht is, is de BMWB een wateroperator belast met de volgende openbaredienstopdrachten:

 • het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructuren die voor de afwatering en de bufferopslag van het stedelijke afvalwater zorgen, met inbegrip van de eventuele nuttige toepassing van dit water;
 • het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructuren die voor de zuivering van het stedelijke afvalwater zorgen.

In het licht van deze bevoegdheden is de BMWB de concessieverlenende autoriteit van het waterzuiveringsstation Brussel-Noord. Ze heeft er de eigendom van en exploiteert daarnaast ook het waterzuiveringsstation Brussel-Zuid.

De BMWB is verder ook eigenaar van vijf stormbekkens die ze beheert, namelijk Flagey, Vorst, Belliard, Roodebeek en Watermaalbeek.

Ten slotte bezit de BMWB een uitgebreid netwerk van rioleringscollectoren die het afval- en regenwater afvoeren naar de zuiveringsstations en de stormbekkens.


Onze opdrachten van algemeen nut

Naast deze dienstopdrachten is de BMWB belast met de volgende opdrachten, volgens artikel 21 van de Ordonnantie:

 • de ontwikkeling van financiële middelen om haar maatschappelijk doel te bereiken, inzonderheid bij middel van haar eigen middelen die ze verkrijgt als tegenprestatie voor de diensten die ze verzekert op het vlak van sanering en bij middel van om het even welke financiële transactie, waaronder leningen;
 • de coördinatie en de tussenkomst bij de uitvoering van werkzaamheden voor de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater;
 • het ontwerp, de aanleg en de uitbating van een meetnetwerk voor meer bepaald het debiet van de waterlopen en de collectoren alsook van de regenmeting. In die zin is de BMWB belast met het meetnetwerk Flowbru dat is bestemd voor het kwantitatief toezicht op de waterlopen, de neerslagmeting en het afvalwater.

Zoals reeds gezegd zijn al deze opdrachten in detail beschreven in de Beheersovereenkomst die de BMWB en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de zes jaar sluiten (de Beheersovereenkomst 2018-2023 kan worden geraadpleegd via de volgende link.


Organisatie en werking

Het maatschappelijk kapitaal van de BMWB is in handen van drie aandeelhouders:

 • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bezit 26.232 aandelen;
 • het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid bezit 24.985 aandelen;
 • en BRINFIN NV bezit 1 aandeel.

De BMWB wordt bovendien bestuurd en beheerd door:

 • een raad van bestuur waarvan de leden worden aangeduid door de algemene vergadering van de aandeelhouders en goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • en een directiecomité.

Het dagelijks bestuur en bepaalde bevoegdheden die zijn toegekend bij een bijzonder mandaat vallen onder de bevoegdheid van de algemeen directeur van de BMWB.


Personeel

De BMWB stelt vandaag 53 ambtenaren tewerk: 37 staan in voor industriële taken en 16 voor administratieve taken: Organogram.

Sommige ambtenaren zijn onderworpen aan het administratief en geldelijk statuut van de ambtenaren van de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer. De andere vallen onder de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.


Controlemodaliteiten

De BMWB is onderworpen aan de controlemechanismen die zijn bepaald in artikelen 29 en 30 van de ordonnantie:

 • haar activiteit wordt gecontroleerd door twee regeringscommissarissen die zijn aangesteld door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • de rekeningen van de BMWB zijn onderworpen aan de controle van het Rekenhof. De rekeningen van de maatschappij worden uiterlijk op 31 mei van het jaar na het betrokken dienstjaar aan het Rekenhof overgemaakt.
 • Ieder jaar, binnen twee maanden na haar statutaire algemene vergadering, brengt de BMWB aan de Regering verslag uit over de uitvoering van haar openbaredienstopdrachten. De Regering dient dit verslag uiterlijk een maand na de ontvangst ervan in bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.


Financiering

De financiering van de BMWB is afkomstig uit twee bronnen:

 • enerzijds haar omzet die hoofdzakelijk bestaat uit collectieve saneringsprestaties en zelfproducenten (voor 2019: 42.164.88 €)
 • Anderzijds toelagen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voor 2019: 29.965.500 €)


Lijst van de uitgekeerde toelagen 2019

Toelage Datum Bedrag Toelage van
Werkingstoelage 7/5/2019 1,716,660.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Investeringstoelage 7/5/2019 29,183,000.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage 15/5/2019 429,165.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage 14/6/2019 429,165.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage 1/7/2019 429,165.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage 1/8/2019 429,165.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage 13/9/2019 429,180.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Werkingstoelage (Gedeeltelijke) terugbetaling werkingstoelage 23/12/2019 -3,080,000.00 € Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De saneringsprijzen - vastgesteld ten opzichte van het principe van de reële waterprijs - zullen in de toekomst worden vastgelegd in het kader van een tariefmethodologie die werd uitgewerkt met de waterregulator BRUGEL.
 

 

 

 


 

 

© 2020 SBGE BMWB - All Rights Reserved - Site map - Wettelijke vermeldingen

SBGE BMWB NL